Историјат школе

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА“ У НИШУ

ВИШЕ ОД ОБРАЗОВАЊА

Школа већ више од пола века успешно образује и васпитава децу и ученике са сметњама у развоју. Од тренутка када је формирана као засебна установа 1967. године, Школа  се  непрекидно развијала  у  правцу  изградње  система  савременог  приступа едукацији и рехабилитацији.

1.   Кратак историјат ШОСО “Царица Јелена”

Поред деловања помођних одељења при неколико основних школа у граду, институционални корени данашње школе су суштински скопчани са оснивањем Општинског друштва за помоћ ментално недовољно развијеним лицима, 11.  децембра

1966. године. Први секретар Друштва била је Ангелина Голубовић, дефектолог, доцније наставник  Школе.  После регистрације Друштва,  22.  јуна 1967.  године, приступило  се формирању специјалне школе као засебне установе. Почетком школске 1967/68.г. засебна одељења за ученика са сметњама у интелектуалном развоју постојала су у три школе: “Маршал Тито” (данас “Радоје Домановић”), “Вожд Карађорђе” и “Учитељ Таса”. Десетог октобра  1967.,  на  састанку  Стручног  актива  наставника  дефектолога  и  представника Центра за социјални рад и  Савета за просвету Међуопшгтинске заједнице образовања у Нишу, покренуто је питање оснивања специјалне школе у Нишу. Најзад, решењем бр. 400-

1/67, од 28. октобра 1967. године, скупштина Међуопштинске заједнице образовања у Нишу је донела одлуку о формирању издвојене школе за децу са лакшим сметњама у интелектуалном развоју. Привремено седиште школе се нашло у згради ОШ “Учитељ Таса”, Рајићева 11, а за вршиоца дужности је одређен Мирослав Миловановић, наставник историје, тадашњи директор поменуте школе. Окружни привредни суд у Нишу је 5. децембра исте године решењем бр.126/67 у регистар установа уписао нову школу под називом “Специјална основна школа Ниш“. На основу конкурса, Радна заједница школе је

23. децембра 1968.године за првог директора изабрала Оливеру Јовановић, дефектолога.

Развојни пут средње школе је био нешто другачији. Прва специјална одељења средње школе формирана су 1967. године у Металском школском центру “Иво Лола Рибар”. Наредне године ова установа прераста у Машински школски центар у коме се у шест посебних одељења ученици обучавају за занимања бравар, лимар, електромеханичар и водоинсталатер. Те године се у два одељења Центра за економику домаћинства пружа прилика ученицама да изуче ткачки и плетачки занат. Пошто су потребе града врло брзо превазишле капацитете ових центара, 1. јула 1976. године донета је одлука о припајању посебних одељења средње школе постојећој специјалној основној школи. Тако је настао Образовни школски центар “14.октобар”, који је неколико пута мењао свој назив – Школа за децу и омладину „14. октобар“, Школа за основно и средње образовање „14. октобар“ и најзад, од 1. септембра 2019. године, Школа за основно и средње образовање “Царица Јелена”.

Објекат у коме се школа налази данас започет је 1970. а завршен и усељен јануара

1972. године. У почетку је под једним кровом деловало само основно образовање. Основнцима је на располагаљу било 8 учионица, једна радионица, библиотека, фискултурна сала, две свлачионице, трпезарија са кујном и оставом и простор за продужени боравак. Међутим, од школске 1976/77. године са радом почињу предшколско одељење и одељења средњег образовања, и од тада па до дана данашњег постоји озбиљна потешкоћа са недостатком простора. У школској згради пројектованој за максимално 180 ученика одједном се нашло чак њих 320! Од школске 1987/88. у оквиру школе делује и одељење кућне наставе за ученике који због природе вишеструких сметњи не могу да долазе у школу на наставу.

2.   Мисија и визија Школе

Мисија Школе се састоји у томе да буде образовна установа која ће остваривати највиши  квалитет  образовања  и  васпитања  деце  и  ученика  са  сметњама  у  развоју  и

инвалидитетом, у складу са највишим стандардима науке, струке, професије, безбедности и права, установа у којој ће се сви учесници образовања осећати прихваћено, сигурно, остварено и задовољно.

Визија Школе је да буде релевантна установа у Граду и Округу за образовање деце и ученика  са  сметњама  у  развоју  и  инвалидитетом  која  ће  се  у  процесу интернационализације стално модернизовати и приближавати европском оквиру образовања и која ће, као таква, усвајати и примењивати савремене технике, методе и облике рада са корисницима услуга и настојати да у блиској будућности прерасте у ресурсни центар за пружање додатне подршке деци предшколског узраста и ученицима редовних школа.

3.   Ученици

У текућој школској години Школу похађа 139 ученика, 77 у основном и 62 у средњем образовању, распоређених у 20 одељења.  Од тог броја, две трећине су дечаци. Узрасни распон у основној школи је 11, а у средњој 9 година. Три четвртине ученика, и у основној и у средњој школи, живи у граду или неком приградском насељу. У основној школи 77 % ученика су са теририторије неке од нишких општина. Остали долазе из 10 општина са југа Србије. Средњошколаца из Ниша је 54 %, а остали су такође из 10 других општина. У погледу етничког састава, преовлађују ученици српске националности.

Структура ученика по типу сметњи у школској 2018/19. години је следећа:

•   сметње из спектра аутизма – 12,5%

•   Даунов синдром – 2,6%

•   церебрална парализа – 17,2%

•   неуролошки синдроми – 2%

•   други моторички дефицити – 19,8%

•   сензорне сметње (слепило и слабовидост) – 5,3%

•   емоционалне и бихејвиоралне сметње – 16,5%

•   говорно-језичке сметње и поремећаји – 55%

•   поремећај пажње (и активности) – 11,25%

•   озбиљна социокултурна и образовна депривација – 25%.

Ова структура указује на то да значајна већина ученика припада категорији деце и младих са вишеструким сметњама.

4.   Стручни кадар

Образовно-васпитне циљеве наставе и корективно-(ре)хабилитациони третман у основној и средњој школи остварује 50 наставника, углавном дефектолога, или наставника који су на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију остручени за рад са ученицима са сметњама у  развоју.  Подршку  развоју  и  напредовању  ученика пружа и стручна служба, коју чине психолог и социјални радник, затим корективно-превентивна служба у чији састав улазе логопед и наставник корективне гимнастике и медицинска служба којој припадају медицинска сестра и медицински техничар.

5.   Просторни и материјално-технички услови рада

Ученицима је на располагању 2500 m² објекта и 3628 m² дворишта. Настава се изводи у 9 класичних учионица, 4 кабинета, 2 просторије за продужени боравак, 1 просторији за предшколско одељење, 5 радионица (две текстилне, две машинске и једна фризерска) и фискултурној сали са свлачионицама. Томе треба додати и савремено опремљен кабинет за корективну гимнастику, кабинет наставника физичког васпитања, сензорну собу, библиотеку,  3  канцеларије  стручних  сарадника,  просторију  за  родитеље,  зборницу, кухињу и ученичку трпезарију, као и низ других канцеларија за директора, секретара и административно особље, разне помоћне просторије, магацине, подрумски простор са котларницом и тоалете, укључујући и онај који је прилагођен за ученике са телесним инвалидитетом који у кретању користе колица.

У Школи се остварује васпитно-образовни рад у предшколском одељењу, образовно- васпитни рад у продуженом боравку, основној и средњој школи. Специфичност Школе су ученици за које се наставе одвија у кућним условима, одељење за слабовиде и слепе ученике и посебно одељење које је лоцирано у Малој домској заједници, односно Дому за незбринуту децу „Душко Радовић“, кога чине бивши штићеници Дома у Кулинама. Поред асистивне технологије и савремених наставних средстава, ученицима је на располагању и школско возило којим се превозе ђаци смештени у Дому ученика и ђаци са телесним инвалидитетом који долазе са подручја Градске општине Црвени Крст. У превозу ученика учествује и возило Градске општине Палилула и возило Дома ученика за децу без родитељског старања „Душко Радовић“.

У средњој  школи  ученици  се професионално  оспособљавају  за  следеће образовне профиле у трогодишњем трајању: бравар, електрозаваривач, лимар, аутолимар, конфекцијски шивач, ручни ткач и фризер. У оквиру реализације дуалног образовања, Школа је потписала протоколе о сарадњи са неколико привредних субјеката у граду:

„Копекс МИН“ д.о.о., „Астер текстил“ д.о.о. и Фризерски салон „Miss Madame“.

У текућој школској години Школу похађа 133 ученика, 74 у основној и 59 у средњој школи. Три четвртине ученика, и у основној и у средњој школи, живи у граду или неком приградском насељу. У основној школи 77 % ученика су са теририторије неке од нишких општина. Остали долазе из 10 општина са југа Србије. Средњошколаца из Ниша је 54 %, а остали су такође из 10 других општина. Структура ученика по типу сметњи у школској

2017/18. години је следећа: сметње из спектра аутизма – 12,5%, Даунов синдром – 2,6%,

церебрална парализа – 17,2%, неуролошки синдроми – 2%, други моторички дефицити –

19,8%, сензорне сметње (слепило и слабовидост) – 5,3%, емоционалне и бихејвиоралне сметње – 16,5%, говорно-језичке сметње и поремећаји – 55% и поремећај пажње (и активности) – 11,25%.

6.   Ученичка задруга „Наша Нада“

Ученичка задруга је основана 19. новембра 1983. године, под називом „Наша Нада“. Две године касније, Задруга је приступила Савезу ученичких задруга региона Ниш, а потом Савезу ученичких задруга Србије, коме припада и данас.

Током свог тридесетпетогодишњег постојања, велики број ученика и наставника је доприносио афирмацији Задруге и Школе, у првом реду учешћем на разним изложбама у граду и традиционалним задругарским смотрама које се сваке године организују у Србији. Такав приступ је крунисан Златном плакетом, највишим признањем Савеза ученичких задруга Србије, која је освојена на смотри одржаној октобра 2000. године.

Широка је палета производа који се у нашим радионицама  – кројачкој, ткачкој и машинској – израђују у оквиру деловања Ученичке задруге. Оно шти их краси, осим лепог изгледа, уникатности и квалитета, јесте њихова употребна вредност, тако да сви брзо и лако нађу пут до купаца. Средствима стеченим продајом тих производа финансирамо набавку репроматеријала и других потрепштина неопходних за нове циклусе производње, освајање нових техника израде и ширења асортимана.

7.   Остваривање сарадње у локалној заједници и региону

Школа остварује сарадњу са великом бројем организација, удружења, образовних, културних, социјалних, здравствених установа и органа локалне самоуправе,  као и  са школама из окружења, пре свега из Северне Македоније и Босне и Херцеговине.

Годинама уназад Школа блиско сарађује са Предшколском установом „Пчелица“, готово свим основним и средњим школама са подручја града Ниша, али и из околних места, школама за образовање деце са сметњама у развоју са подручја целе Србије, Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, Филозофским факултетом у Нишу, Факултетом за физичку културу и спорт у Нишу, Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању, Школском управом, Клиничким центром у Нишу, Домом здравља, центрима за социјални рад у Нишу и околним општинама, Домом за децу без родитељског старања „Душко Радовић“, Позориштем  лутака,  Дечјим  културно-образовним  центром,  Народном  библиотеком

„Стеван Сремац“, филијалом Националне службе за запошљавање у Нишу, свим градским општинама, а посебно са Градском општином Палилула, на чијем подручју се налази Школа, Градском управом Града Ниша, укључујући и Кабинет градоначелника, као и са бројним организацијама и удружењима цивилног друштва. Једно од њих, Удружење грађана „Драгана Родић“, своје седиште има у просторијама наше школе.

8.   Међународна сарадња

Један од стратешких развојних циљева Школе – интернационализација и прилагођавање европском оквиру образовања, Школа је почела да остварује кроз пројекте попут оног који је под називом „Walls down – better staff competencies for school internacionalization“ реализован у периоду од 1. јуна 2017. до 31. маја 2018. године. У оквиру њега су пет наставника и директор Школе имали прилику да се едукују на међународним   семинарима   у   Бареслони   (Шпанија),   Лимасолу   (Кипар)   и   Палерму (Италија). Еразмус пројекат тиме није завршен, јер су две наше наставнице, захваљујући сарадњи  наше  школе  са  Удружењем  грађана  Азбуки,  током  новембра  2019.  године боравиле у Румунији на међународном стручном семинару који се тицао сарадње између приватног и јавног сектора у области социјалне инклузије.

Наставници и стручни сарадници су током протекле деценије стицали међународна искуства на разним стручним скуповима, конференцијама и студијским путовањима у САД, Немачкој, Италији, Румунији, Бугарској и Турској.

Међународна искуства не изостају ни када су ученици у питању – спортска такмичења у Португалији, Белгији, Грчкој, Америци – само су део тих активности. Учесници смо две Специјалне олимпијаде, у Атини 2011., на којој је наш ученик био део кошаркашке екипе

Србије  која  је  освојила  бронзу,  и  у  Лос  Анђелесу  2015.,  када  се  наш  одбојкашки национални тим, чији је члан била и наша ученица, такође окитио бронзом.

skolacjelenanis@gmail.com

www.caricajlena.edu.rs