Стручна служба

Стручну службу Школе за основно и средње образовање „Царица Јелена“  Ниш, чине социјални радник и психолог школе. Основни циљ рада стручне службе је рад на појачаној безбедности и квалитету комуникације између ученика, наставника, родитеља, старатеља и хранитеља. Сви подржавамо партнерски однос и заједнички учествујемо у креирању позитивне климе у разреду и на нивоу  целе школе.

Наш рад, поред сарадње  са многим установама и институцијама / Дом здравља, Клинички центар, Центар за социјални рад, Градска Управа за друштвене делатности,Установа „Пчелица“, Дом ученика и Дом за незбринуту децу“Душко Радовић“ и други/ подразумева и консултацијски и саветодавни рад са ученицима, старатељима и хранитељима, рад са наставницима на часу одељењске заједнице или кроз заједничке радионице и предавањима са презентацијом и дискусијом, рад са породицом, медијација и друго.Социјални радник и психолог су активни у више тимова који се баве баве превенцијом и интервенцијом у кризним ситуацијама/  Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тим за превенцију вршњачког насиља, Тим за безбедност, Тим за превенцију деце и људи од трговине децом и људима, Тим за побољшање квалитета рада школе, Тим за међупредметне компетенције, Тим за инклузију и Тим за психолошке кризне ситуације/.

У раду стручне службе основни принцип је заштита интереса детета и његових основних права на живот, на слободу, на здравствену и социјалну заштиту, право на образовање  и друга права. Ученици, заједно са својим вршњацима, усвајају социјалне вештине и примењују у свакодневним животним активностима, осамостаљујемо их за самосталан живот и бригу о себи, радимо са њима на социјализацији и прихватању различитости, на толеранцији и поштовању себе и других, на хуманистичким и пријатељским односима и поштовању вредности наших и других култура, на асертивној комуникацији, која  подразумева самокритичан и критичан однос према другима, где критикујемо особине и поступке, а не људе.

Сматрамо да се у нашој школи, није изгубила васпитна фунукција, него да се на њој темељи свака друга, а најпре образовна функција, јер немогуће је одвојити те две функције. Битно је нагласити, да учимо децу да имају емпатију према другој деци и вршњацима, што важи и за родитеље, старатеље и наставнике који преносе на децу такав  начин размишљања и поимања стварности. Стварање безбедне, подстицајне и позитивне атмосфере  на  нивоу разреда и на нивоу целе школе је предуслов за боља постигнућа, а тиме и бољи квалитет образовно-васпитног процеса .

Родитељи, сатаратељи, хранитељи су наши драгоцени партнери у образовно-васпитном процесу, који својим ангажовањем дају подршку, како наставницима, тако и стручној служби. Веома су сарадљиви и увек расположени, за неку консултацију или савет из области социјалне заштите/ излазак на  ИРК,  остварење права на дечји додатак, социјалну помоћ, стипендија или подршка, уколко постоји сумња на насиље или насиље у породици, или међу вршњацима, консултација лекара, МУП-а и друго/ и консултацијско-саветодавни рад са психологом / код промене понашања и стања ученика, код адаптивних и других сметњи, и по другом основу/.

Основа рада стручне службе, са ученицима се базира, на хуманистичким принципима једнакости и уважавања,  међусобном поштовању свих актера у образовно-васпитном процесу, на усвајању знања  и вештина, уз примену савремене асистивне технологије и дидактичких средстава, уз толеранцију и асертивну комуникацију.

СТРУЧНА СЛУЖБА: Гордана Тасић, социјални радник

Свилар Пејић Tea ,Јелена Ђорђевић, психолог