Наставничко веће

НАДЛЕЖНОСТ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА:
 1. Разматра предлог Школског програма (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), Развојног плана, Годишњег плана рада школе, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 2. Прати остваривање програма образовања и васпитања;
 3. Стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања;
 4. Утврђује план рада Наставничког већа за Годишњи план рада школе;
 5. разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају класификационих периода, полугодишта и школске године;
 6. Разматра и усваја извештај тима за појачан васпитни рад са ученицима на крају класификационих периода, полугодишта и школске године;
 7. Предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор;
 8. Именује чланове стручног актива за развој Школског програма;
 9. Даје мишљење о кандидатима за избор директора;
 10. Даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника;
 11. Прати и утврђује резултате рада ученика;
 12. Анализира стање опремљености појединих наставних области опремом и наставним средствима и степен њихове употребе у процесу образовно-васпитног рада;
 13. Планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика;
 14. На предлог стручних већа врши избор наставних облика метода рада и наставних средстава;
 15. Доноси одлуку о употреби уџбеника и друге уџбеничке литературе у школи;
 16. Разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и разматра извештаје о њиховој реализацији;
 17. Разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате;
 18. Разматра распоред часова;
 19. Разматра распоред одељењских старешинстава;
 20. Разматра питања од интереса за образовање ванредних ученика;
 21. Доноси одлуку о полагању допунских испита за преквалификацију и доквалификацију;
 22. Утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у року краћем од прописаног;
 23. Додељује похвале и награде ученицима;
 24. Доноси одлуку о избору ученика генерације;
 25. Доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности;
 26. Разматра предлог директора о броју и саставу стручних већа за области предмета;
 27. На предлог директора разматра план уписа ученика;
 28. Одлучује о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања на основу предлога лекара;
 29. На предлог стручног већа за матурски испит утврђује задатке за практичан рад и време за израду;
 30. На предлог стручног већа утврђује задатке за практичан рад за сваки образовни профил, начин и место израде као и потребно време за завршни испит;
 31. Обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима школе.