Школски одбор

Орган управљања у школи је Школски одбор. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача у складу са законом. Чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности без накнаде.

 Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Школски одбор чине три представника  из реда запослених у установи, три представника родитеља, односно других законских заступника и три представника јединице локалне самоуправе.

Мандат органа управљања траје четири године.

Чланови Школског одбора :

1. Тричковић Бранислав, представник запослених и председник школског одбора

2. Петровић Марија, представник запослених и заменик председника школског одбора

3. Младеновић Иван , представник запослених

 4. Стојадиновић Никола, представник локалне самоуправе

5. Стојановић Марија, представник локалне самоуправе

6. Ракић Игор, представник локалне самоуправе

7. Јовановић Славица, представник родитеља

8. Жикић Бојана, представник родитеља

9. Милошевић Данијела, представник родитеља